Viac o SKLUGu

Stanovy

Tak ako každé občianske združenie, aj SKLUG má svoje stanovy, ale kvôli tomu, že tento dokument je príliš formálny, obsahuje táto stránka dôležité informácie podané v skratke a zrozumiteľnejšou formou.

Základné informácie

Združenie má oficiálny názov Slovenské združenie používateľov operačného systému Linux. V medzinárodnej oblasti vystupuje pod názvom ,,Slovak Linux Users' Group''. Zaužívanou skratkou je ,,SKLUG''. Všetky tieto tri názvy sú rovnocenné.

Cieľom združenia je zoskupovať vývojárov, správcov a používateľov operačného systému GNU/Linux, vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj, využitie a propagáciu tohto operačného systému, vykonávať publikačnú činnosť, poriadať prednášky, odborné semináre, konferencie, vzdelávacie akcie pre svojich členov i širokú verejnosť.

Členovia združenia majú viacero praktických výhod ako napríklad možnosť nákupu literatúry so zľavou alebo možnosť zoznamovania sa s operačným systémom GNU/Linux a jeho sieťovými službami prostredníctvom konta na serveri sklug.sk. O výhodách a podmienkach členstva sa môžete dozvedieť viac v sekcii členstvo.

Organizačná štruktúra združenia

Aktuálny zoznam členov správnej rady a revíznej komisie nájdete v časti Ľudia a kontakty.

Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie riadnych členov a zástupcov kolektívnych členov.

Výkonným orgánom združenia je Správna rada združenia skladajúca sa z 5-9 členov. Členom Správnej rady združenia môžu byť riadni členovia, alebo zástupcovia kolektívnych členov. Správna rada je volená a odvolávaná Valným zhromaždením. Zodpovedá za všetky úlohy súvisiace s činnosťou a financovaním združenia.

Kontrolným orgánom je Revízna komisia. Má 3-5 členov. Členstvo v nej sa vylučuje s členstvom v Správnej rade. Za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.